Concert Detail

Oratorium David van Reißiger

Op 8 & 9 mei 2015 bracht Vox Mago het schitterende oratorium "David" van de Duitse componist Carl Gottlieb Reissiger. Het was voor de eerste maal dat dit werk in België werd uitgevoerd, en de reacties van het publiek waren zo enthousiast dat we vinden dat we "David" in de toekomst nog moeten kunnen uitvoeren. Hier vindt u alle info omtrent dit oorstrelende oratorium. Geniet alvast mee van het openingskoor terwijl u verderleest:

 

INHOUD

Enkele sfeerbeelden
Korte inhoud
Cultuurhistorische, analytische context
Teksten en vertaling
CV solisten
Deelnemers

Enkele sfeerbeelden

terug naar boven

Korte inhoud

Het volk van Israël smeekt om heropstanding en om een koning “naar Gods hart” [Koor 1]. Samuel krijgt van God de opdracht om David in Bethlehem als koning te zalven [Recitatief 2]. Voor die zware taak roept David Gods hulp in [Aria 3]. De Filistijnen trekken tegen de Israëlieten ten strijde [recitatief 4]. Goliath vernedert hen en zij roepen “Jehovah” om hulp [Koor 5]. David trekt op tegen Goliath, daagt de reus uit en doodt hem [Recitatief voor sopraan, en arioso en recitatief voor bas 6], tot grote vreugde van de Israëlieten [Koor 7].

Koning Saul wil David ombrengen, maar die vlucht, in het gezelschap van Jonathan, de zoon van de koning [Recitatief 8] naar de woestijn, waar beiden hun vriendschap bezingen [Duet 9]. Wanneer de Filistijnen Israël terug aanvallen op de berg Gilboa, komen Saul en zijn zonen – ook Jonathan – om het leven [Recitatief 10]. Het volk zingt zijn droefenis uit over de overleden koning, maar ook zijn vertrouwen in God [Koor 11]. Onder het zingen van een “Hosanna” door het volk, offert de hogepriester een stier, en kroont hij David tot nieuwe koning; die hangt de purperen koningsmantel om, terwijl het volk hem met een “Halleluja” bejubelt, en God looft voor diens goedheid en barmhartigheid [Finale 12].

Het tweede deel zet in met een herbevestiging van Gods sterke hand [Koor 13], gevolgd door Sulamiths hooglied voor de nieuwe koning [Recitatief 14 en aria 15], en een oproep tot algemene vreugde [Koor 16]. 

Als David Urias laat sneuvelen, wiens vrouw hij begeert, fulmineert Nathan tegen de koning [Recitatieven 17], die tot inkeer komt [Koor 18]. Davids zoon Absalom keert zich tegen zijn vader, maar hij wordt gedood door Joab [Recitatieven 19]. Nu treurt David om de dood van Absalom, maar het koor zingt opnieuw zijn vertrouwen uit in God [Terzettino met koor 20], en ook de stammen van Israël bevestigen hun trouw aan God [Recitatief met koor 21]. David sterft [Recitatief en arioso 22], maar Nathan kondigt aan dat diens geslacht zal blijven verder bestaan [Recitatief van Nathan 23]. 

Het oratorium besluit met een mijmering over spirituele waarden: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde [Kwartet en koor 24], en een dankzegging om God’s eeuwige goedheid [Slotkoor met fuga 25].

terug naar boven

Cultuurhistorische, analytische context

Ook al is dit oratorium gebaseerd op een bijbelse figuur, de David van Reissiger komt niet overeen met die uit de bijbelse kronieken. Van de tempelbouwer is in dit oratorium geen spoor, van de psalmen zingende en harpspelende David al evenmin, en ook niet van de messianistische dimensie die de bijbel David toedicht. Ook de omstandigheid dat David, als opvolger van Saul, eigenlijk alleen maar koning van Juda is, dat hij Sion (Jeruzalem) verovert en daardoor de twee rijken verenigt, kom in het libretto niet duidelijk naar voren. In haar recitatief [nr. 14] resumeert Sulamith de hele geschiedenis in twee zinnen.

Carl Gottlieb Reissiger – bron:  Wikipedia

In de regel vertelt de geschiedschrijving het verhaal van de overwinnaars. Dat geldt ook voor de winnaars van muziekesthetische (r)evoluties. De naam Carl Gottlieb Reißiger (1798-1859), operacomponist, hofkapelmeester en conservatoriumleraar in Dresden, doet bij niemand nog een belletje rinkelen. Reißiger dirigeerde weliswaar de première van Wagner's Rienzi in 1842, maar was esthetisch en ideologisch diens antipode – en werd vergeten.

Reissiger schreef zijn enige oratorium David drie jaar na de mei-opstand van 1849. Bij die opstand stond nota bene ook Richard Wagner op de barrikaden, naast de anarchist Mikhail Bukanin. Wagner’s bijdrage aan de revolutie maakt hem persona non grata in Dresden.

Ook al is dit oratorium gebaseerd op een bijbelse figuur, de David van Reissiger komt niet overeen met die uit de bijbelse kronieken. Van de tempelbouwer is in dit oratorium geen spoor, van de psalmen zingende en harpspelende David al evenmin, en ook niet van de messianistische dimensie die de bijbel David toedicht. Ook de omstandigheid dat David, als opvolger van Saul, eigenlijk alleen maar koning van Juda is, dat hij Sion (Jeruzalem) verovert en daardoor de twee rijken verenigt, kom in het libretto niet duidelijk naar voren. In haar recitatief [nr. 14] resumeert Sulamith de hele geschiedenis in twee zinnen.

Het Davidsbeeld dat hierin gehanteerd wordt is dat van de monarch die, ondanks alles, stand houdt. Dat beeld heeft in de geschiedenis van het westerse christendom een lange traditie. Het was echter ook goed toepasbaar op de toenmalige Saksische koning Friedrich August II. Die vaarde aanvankelijk een liberale koers, maar vluchtte met zijn ministers voor de revolutie van mei 1849. Slechts met behulp van Pruisen kon hij de opstand neerslaan en zijn troon redden. De talrijke koren die het volk in dit oratorium aanheft en die David troost moeten brengen voor de dood van zijn voorganger Saul, voor de dood ook van zijn opstandige zoon Absalom, en voor zijn eigen fouten, konden ook als troost begrepen worden door de Koning van Saksen. Bij de première van dit oratorium, zullen hij en zijn hofhouding zich ten zeerste gesteund gevoeld hebben door de woorden van het slotkoor Danket dem Herrn, denn Er is freundlich und Seine Güte währet ewiglich. Wagner zou waarschijnlijk gegruwd hebben van zoveel gezagsgetrouwheid.

Reissigers David sluit naadloos aan bij het model van BeethovensChristus am Ölberge op. 85 dat aan de basis ligt van de negentiende eeuwse romantische oratoriumtraditie. Net zoals in Beethovens Christus is de sacrale hoofdfiguur een tenor – geen bas – en wisselt de expressie, in diens solo’s, van vertwijfeling tot rustige vastberadenheid. Ook zijn het de koren en de nevenfiguren die eerst onrust en strijd, maar ten slotte overwinning en zege tot uitdrukking brengen. Merkwaardigerwijze laat Reissiger, zoals Beethoven eerder, zijn grote koren uitlopen op een fugatisch deel [12B “Er liess die Feinde” en 16B “Machet die Tore weit”] of zelfs op een echte fuga [25 B “Danket dem Herrn”].

Katholieke hofkerk en koninklijk paleis in Dresden anno 1890

Als kapelmeester had Reissiger zowel de zorg over de symfonische concerten, als over de opera’s en de kerkmuziek. Zelfs na 1842, wanneer ook Wagner tot kapelmeester was benoemd na zijn succes met Rienzi, moest Reissiger nog de pianorepetities verzorgen, want als begeleider was Wagner geen hoogvlieger. Het orkest in Dresden was – o.m. dankzij Reissigers inspanningen, van een uitzonderlijke kwaliteit en het bracht onder zijn leiding niet alleen werken van de jonge Wagner, maar ook van Meyerbeer, Berlioz, Verdi en vele anderen.

Katholieke hofkerk en koninklijk paleis in Dresden anno 1890

Ignace De Keyser (musicoloog)

 

terug naar boven

Teksten en vertaling

Nr. 1 Einleitung und Chor des Volks

Nr. 1 Inleiding en volkskoor

Kommer en kwel. Hoort de Heer ons nog wel ?
Deine Hand liegt schwer auf deinem Volke, daß mein Saft vertrocknet, wie es im Sommer dürre wird. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.
Stehe auf, Herr Zebaoth, daß deine Feinde zerstreuet werden, und die ihn hassen, vor ihm fliehn. Sta op, Heer Zebaoth, opdat uw vijanden vernietigd worden, en degene die u haten, van u weg vluchten.
O Herr! Gib Israel einen König nach deinem Herzen!  O Heer! Geef Israël een koning naar uw hart!

Nr. 2 a Recitativ Basso

Nr. 2 a Recitatief Bas

God heeft het gehad met Saul (de huidige koning van Israël) en draagt Samuel op om naar Betlehem te gaan, om David, de zoon van Isai, te zalven als uitverkoren toekomstige koning.
Gott sprach zu Samuel: "Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin zum Bethlemiten Isai, denn unter seinen Söhnen hab' ich einen König auserwählet." De Heer vroeg aan Samuel: “Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.”

Nr. 2 b Recitativ Sopran

Nr. 2 b Recitatief Sopraan

Samuel zalft de knaap David, een eenvoudige boerenjongen.
Und Samuel salbete den Knaben David, der war von guter Gestalt und hütete die Schafe und rührete die Saiten des Herrn. En Samuel zalfde de jongen David, die van goede gestalte was, schapen hoedde, en speelde op de harp van de Heer.

Nr. 3 Aria David

Nr. 3 Aria David

David is een beetje overdonderd door het besef van zijn voorbestemdheid en vraagt God om kracht en hulp.
Herr! Du erforschest mich und kennest mich. Wo soll ich hinfliehn vor deinem Angesicht? Heer! U kent mij, u doorgrondt mij, hoe zou ik aan uw blikken ontkomen?
Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich in die Hölle, siehe, so bist du auch da, nähme ich Flügel der Morgenröte, so würde doch mich deine Hand da führen. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar, al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, ook daar zou uw hand mij leiden. Uw ogen doorzien mij, hoewel ik niet perfect ben.
O Herr, weise deine Wege mir, daß ich wandle in deiner Wahrheit, stärke deinen Knecht mit deiner Kraft, und hilf mir Schwachen, o Herr! O Heer, wijs mij uw weg, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, schenk kracht aan uw dienaar, en help mij, zwakke mens, o Heer!

Nr. 4 Recitativ

Nr. 4 Recitatief

De Filistijnen maken zich op om de Israëlieten aan te vallen. Goliath de verschrikkelijke komt hen bespotten en iedereen is doodsbenauwd.
Und die Philister sammelten ihre Heere im Tale Aseka und Goliath von Gath war gewaltig vor Israel und trat hervor und höhnete sie, und jedermann floh vor ihm. De Filistijnen verzamelden hun veldheren in het dal van Aseka en Goliath van Gath, een kampioen van grote gestalte, daagde de Israëlieten uit en kwam naar voren en iedereen rende weg van hem.

Nr. 5 Aria con Coro

Nr. 5 Aria met koor

Goliath daagt de Israelieten uit om iemand af te vaardigen voor een duel, maar er zijn gelijk niet veel kandidaten ...
Wer Dagons Kraft vertraut, braucht eure Götter nicht, dem ist sein Heil gewiß. Wie op de kracht van Dagon vertrouwt, heeft jullie goden niet nodig, hij wordt zeker gered.
Was fehlet meinem Arm? Wer steigt zu mir herab, zu wagen diesen Kampf? Wir sind Jehovas Knecht, so einer schlägt dies Haupt. Wat wilt mijn arm? Wie daalt neer tot bij mij, om deze strijd te wagen? Wij zijn de dienaar van Jehovah, als iemand dit hoofd neerhaalt.
Die Helden Israels sind müde, sie ruhen aus auf ihren Siegen. Herr Zebaoth, Hort Israels, Jehovah, hilf den Schwachen auf! De helden van Israël zijn moe, ze rusten uit van hun overwinning. Heer Zebaoth, verhoor de Israëlieten, help de zwakken!

Nr. 6 Recitativ Sopran

Nr. 6 Recitatief Sopraan

David neemt zijn buidel met stenen en stapt naar Goliath.
Da nahm der Knabe Isai's seinen Stab in die Hand und tat Steine in seine Tasche und nahte dem Gewaltigen. Daarop nam de jongen van Isaï zijn staf in de hand en deed stenen in zijn zak en naderde de reus.

Arioso David

Arioso David

‘Gij hebt mijn God bespot. Met zijn kracht kom ik u een verdiende pandoering geven.’
Du kommst zu mir mit Schwert und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, den du verhöhnet hast. Jij komt naar mij toe met zwaard en schild, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer Zebaoth, die jij uitgedaagd hebt.
Heutigen Tags wird dich der Herr in meine Hand geben, daß ich dich schlage und nehme dein Haupt von dir. Deze dag zal de Heer u in mijn hand uitleveren, zodat ik je zal verslaan en je hoofd zal afhouwen.

Recitativ Basso

Recitatief Bas

David neemt Goliath te grazen met zijn schietlap. Ontzet vluchten de Filistijnen ver weg.
Da nahm David einen Stein, und der Stein flog in die Stirn des Riesen, daß er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Toen nam David een steen uit, slingerde, en de steen drong in het voorhoofd van de reus, zodat die voorover ter aarde viel.
David aber trat hinzu und ergriff das Schwert des Goliath und hieb ihm den Kopf ab. David rende er naar toe, en trok het zwaard van Goliath uit de schede, en sloeg hem het hoofd af.
Da aber die Philister sahen, daß ihr Stärkster tot war, flohen sie und fielen erschlagen auf dem Wege zu den Toren bis gen Gath und bis gen Ekron! Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht en velen werden gedood onderweg, en achtervolgd tot aan de poorten van Gat en Ekron.

Nr. 7 Siegeschor der israelitischen Männer und Frauen

Nr. 7 Zegekoor van Israëlitische mannen en vrouwen

Overwinningskoor. Saul is een straffe peet, maar dienen David is toch nog een ander kaliber.
Wir jauchzen dir dem Sieger entgegen, unsre Fahnen wehn zum Ruhme Jehovahs, der Herr erhörte unser Flehen, er sah den Jammer seiner Kinder. Wij juichen u uw zegen tegemoet, onze vlaggen waaien naar de roem van Jehovah, de Heer heeft onze smeekbeden verhoord, en heeft de nood van Zijn kinderen gezien.
Saul hat tausend geschlagen, aber David zehntausend. Saul heeft er duizend verslagen, maar David wel tienduizend.
Sie verlassen sich auf Wagen und Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn, sie sind niedergestürzt und gefallen, wir aber stehen aufgerichtet. Preiset den Herrn. Zij hebben zich vertrouwd op wagens en paarden, maar wij hadden de naam van de Heer in gedachten, zij zijn neergestort en gevallen, maar wij blijven overeind. Prijs de Heer.

Nr. 8 Recitativ

Nr. 8 Recitatief

Koning Saul is stikjaloers en ziet David als concurrent die moet geëlimineerd worden. David moet vluchten in de wildernis, vol ontbering. Jonathan, de zoon van Saul, blijft echter trouw aan David en vergezelt en steunt hem.
Und Saul wendete sich vom Herrn und trachtete nach Davids Blut. En Saul wendde zich af van de Heer en dorstte naar David’s bloed.
Da floh David vor des Königs Angesicht in die Wüste und ward geängstiget von Hunger und Durst, von Glut und Frost und Todespein! David vluchtte voor de koning naar de woestijn, en werd bedreigd door honger en dorst, door hitte en vrieskou en doodspijn!
Aber Jonathan, Sauls Sohn, blieb treu und suchte David und tröstete ihn, denn sie liebten sich wie ihr eignes Leben. Maar Jonathan, de zoon van Saul, bleef trouw, zocht David en troostte hem, want zij hadden elkaar lief zoals hun eigen leven.

Nr. 9 Duettino David und Jonathan

Nr. 9 Duet tussen David en Jonathan

David en Jonathan sluiten een verbond.
O Freund, du meiner Seele Wonne, dein Schmerz ist meines Herzens Schmerz, ach laß den Gram dein Herz dir nicht verzehren, es lebt der Herr, dein Gott, dein Hort! O vriend, jij bent de zaligheid van mijn ziel, jouw leed is het leed van mijn hart, ach, laat de droefenis je hart niet verteren, de Heer leeft, jouw God en toevluchtsoord!
Königssohn, dein holder Blick ist Balsam mir auf Todes Wunden, ein Schritt ist zwischen mir und Tod, laß deinen Knecht zum Frieden eingehn. – Dein Blut komm über mich und mein Geschlecht. Koningszoon, voor mij is jouw vriendschap als balsem op dodelijke wonden, er is slechts één stap tussen mij en de dood, laat je dienaar gaan in vrede. – Dat jouw bloed over mij en mijn nakomelingen komen.
Nicht Tod, nicht Leben trennet unsren Bund, und wenn mein Pilgerlauf geendet, dann laß an seiner Seite meinen Geist, o Herr, vor deinem Throne singen, auf ewigen Harfen deinen Liebesborn. Noch de dood, noch het leven zal onze band breken, en wanneer mijn levensloop is beëindigd, laat dan mijn geest aan zijn zijde, o Heer, voor uw troon, de liefde bezingen op eeuwige harpen.

Nr. 10 Recitativ Sopran

Nr. 10 Recitatief Sopraan

De Filistijnen vallen de Israëlieten terug aan, die deze keer deerlijk in de pan worden gehakt. Koning Saul en zijn zonen, waaronder ook Jonathan, komen om. David wordt verscheurd door verdriet.
Und die Philister stritten wieder gegen Israel auf dem Gebirg Gilboa, und die Männer Israel fielen erschlagen in der Schlacht. En opnieuw vochten de Filistijnen tegen Israël, op het Gilboagebergte, en vele Israëlieten sneuvelden tijdens de slag.
Da starb Saul und seine Söhne mit Jonathan, und David faßte seine Kleider und zerriß sie. Und alle Männer, die bei ihm waren, trugen Leid und weineten und fasteten über Saul und Jonathan und über das Haus Israel, daß sie durchs Schwert gefallen waren. Saul stierf alsook zijn zonen waaronder Jonathan, en David greep zijn kleren en verscheurde ze, en alle mannen die bij hem waren, leden pijn en weenden en rouwden om Saul en Jonathan en om het huis van Israël, dat door het zwaard omgekomen was.

Nr. 10 b Recitativ und Aria

Nr. 10 b Recitatief en Aria

Klaagzang van David die treurt om de dood van Saul en Jonathan.
Die Edelsten in Israel sind auf deiner Höhe gefallen! Wie sind die Helden gefallen! Sieraad van Israël, op uw hoogte is hij verslagen! Hoe zijn de helden gevallen!
Ihr Berge Gilboa, es müsse nicht tauen noch regnen auf euch, denn daselbst ist den Helden ihr Schild abgeschlagen, der Schild Sauls, als wär' er nicht gesalbet mit Öl! Op u, bergen van Gilboa, moet noch dauw noch regen vallen, want aldaar is het schild van de helden weggeslagen, het schild van Saul, alsof hij niet gezalfd geweest was met olie.
Ihr Töchter Israels, weinet über Saul, der euch schmückte mit goldnen Kleinoden, weinet, denn mein Bruder ist gefallen. Dochters van Israël, rouw omwille van Saul, die u met goud bekleed heeft, ween, omdat mijn broer gevallen is.
Ach, mein Jonathan, auf ewig schloß sein Auge sich. Oh, mijn Jonathan, uw ogen zijn voor eeuwig gesloten.

Nr. 11 Großer Chor des büßenden Volks

Nr. 11 Groot koor van de krijgshelden van het volk

Koor van het berouwvolle volk.
Was betrübst du dich, meine Seele und bist so unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, daß er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Hosianna. Wat bedroeft je, mijn ziel, en waarom ben je zo rusteloos in mij, hoop op God, want ik zal hem danken dat hij mijn grootste hulp en mijn God is. Hosanna.

Nr. 12 Finale. Krönungsmarsch "Hosianna"

Nr. 12 Finale. Kroningsmars “Hosanna”

De koning is dood. Leve de koning. David is uitverkoren om de nieuwe koning te worden.
Hosianna, hosianna in der Höhe. Gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna, hosanna in den hoge. Geloofd zij die komt in de naam van de Heer.

[Nr. 12 a] [Krönungszeremonie]

[Nr. 12 a] [Kroningsceremonie]

De priester roept op tot een offerritueel. Daarna zingt het volk ‘Heilig, heilig, heilig is onze God’. David bestijgt de troon. Hij wordt gezalfd en gekroond. Hij krijgt een purperen mantel en een scepter. Na elke handeling zingt het volk ‘Hallelujah’.
Schüret das heilige Feuer, fället die Stiere zum Opfer, daß sie sterben für unsere Schuld und wir rein werden vor dem Herrn zur heil'gen Handlung. Stook het heilige vuur op, breng de stieren ten offer, dat zij sterven voor onze schuld en wij rein van hart worden voor de Heer op de heilige dienst.
Heilig, heilig, heilig ist unser Gott! Heilig, heilig, heilig is onze God!
Steig' hinauf zum Throne, von Gold und Edelsteinen strahlend, das ist Jehovahs Sternenthron, von dannen er schauet in des Herzens Tiefen und richtet die Völker nach seiner Gerechtigkeit! Hallelujah! Treed op de troon, stralend van goud en edelstenen, dat is de sterrentroon van Jehovah, kijk van daaruit in de diepte van het hart en beoordeel alle volkeren vanuit Zijn gerechtigheid! Hallelujah!
Nimm hin auf dein Haupt das eilige Öl, das ist die Stärkung Gottes, daß dein Haupt nicht strauchle vor deines Herzens Tiefen. Hallelujah! Ontvang de heilige olie op uw hoofd, dat is de zegen van God, dat uw hoop niet zwicht voor de diepten van uw hart. Hallelujah!
Die goldne Krone um deine Schläfe, die Binde um dein lockend Haar, sie sind der Sonne Glanz in ihrem Laufe, wie die Sonne leuchtet unter den Gestirnen, so soll dein Königsleuchter strahlen in deiner Knechte Scharen ewiglich. Hallelujah! De gouden kroon om uw hoofd, die uw haar omringt, is als de glans van bewegende zonnestralen, die de zon verlicht tussen de sterren, zo zal ook voor eeuwig uw koningslicht stralen over uw schare dienaren. Hallelujah!
Tu an den Purpurmantel, Eloahs Firmament im Schmuck des Morgenrotes, darinnen der Erde Völker wandeln. Doe uw purperen mantel aan, waar de hemel schittert in het morgenrood, daarin wandelen de volkeren van de aarde.
Wie die Glucke die Küchlein sammelt und tröstet unter ihren Fittichen, so sammle du das Volk und verachte der Geringsten keinen. Hallelujah! Zoals de hen haar kuikens verzamelt, en troost onder haar vleugels, zo verzamelt u het volk en zal u niet de minste verachten. Hallelujah!
Nimm hin das schwere Scepter, denn du bist ein Hirt und eines Hirten Knecht! So spricht der Herr: Zerschlage meiner Feinde Faust, weide meine Herde, weide sie auf grünen Auen. Neem de zware scepter vast, dan bent u een herder en de dienaar van de Schepper! Zo spreekt de Heer: versla de vuist van mijn vijanden, voed mijn kudde, en leid hen naar groene weiden.

[Nr. 12 b] Allgemeiner Chor

[Nr. 12 b] Algemeen koor

Het volk heeft zware beproevingen moeten doorstaan, maar Gods aanschijn bracht soelaas.
Lobe den Herrn meine Seele, denn er ist gnädig und barmherzig. Loof de Heer, mijn ziel, want hij is genadig en barmhartig.
Er ließ die Feinde über unser Haupt fahren. Wir sind durch Feuer und Wasser gekommen, aber sein Angesicht leuchtete uns. Hij liet de vijanden over ons hoofd rijden. Wij zijn door vuur en water gekomen, maar zijn aangezicht verlichtte ons.

Nr. 13 Chor des Volks und der Krieger

Nr. 13 Koor van het volk en strijders

Met het leger van David en zijn generaal Joab valt niet te spotten.
Der Arm des Herrn ist stark! Zerschmettert liegt der Feinde Schar. De arm van de Heer is sterk! De vijandige troepen liggen aan gruzelementen.
Seine Pfeile trafen schwer, sein Schwert fraß der Helden Blut. Zijn pijlen hebben zwaar getroffen, zijn zwaard verslond het bloed van de helden.
Das tat der Herr durch meinen Herrn, und Joab, seines Knechtes Arm. Zo deed de Heer door mijn Heer, en Joab, de arm van zijn Knecht.
Davids Name bricht hervor durch alle Lande. Davids naam luidt in alle landen.
Jehovahs Furcht kommt über alle Heiden! De vrees voor Jehovah komt over alle heidenen!

Nr. 14 Recitativ Sulamith

Nr. 14 Recitatief Sulamith

Na zijn oorlogsoverwinning vertrekt David met alle spullen van de Ark van het Verbond (o.a de stenen tafels van Mozes) naar Jerusalem om zich op de Olijfberg (Zion) te vestigen.
Und David machte sich auf von Hebron und gewann die Burg Zion und versammelte ganz Israel daselbst. En David rees op vanuit Hebron en nam de burcht van Zion over en verzamelde daar alle stammen van Israël.
Da holten sie die Lade Gottes mit den Tafeln des Gesetzes, die der Herr Mose bereitet hatte auf Sinai, und mit Aarons Stab und dem Manna der Wüste. Daar brachten ze de ark van God samen met de tafels der wetten, die de Heer aan Mozes bezorgd had op de Sinaiberg, en met de staf van Aaron en het manna van de woestijn.
Da tat der König den Purpur von sich und führte den Reigen und ward niedrig zum Dienste Jehovahs, und die Psalter feierten den Tag des Herrn. Daar legde de koning de purperen mantel neer, en voerde de reidans uit en vertoonde zich nederig op de dienst van Jehovah, en de psalters vierden de dag van de Heer.

Nr. 15 Aria Sulamith

Nr. 15 Aria van Sulamith

Hij komt, hij komt ...
Dein König kommt, den meine Seele liebt. Du hast das Herze mir genommen. Uw koning komt, die mijn ziel lief heeft. U hebt mijn hart verblijd.
Wachet auf, ihr Töchter Jerusalems, wachet auf, ihr Jünglinge Zions, ich höre seine Stimme. Word wakker, dochters van Jerusalem, word wakker, zonen van Zion, ik hoor zijn stem.
Der Winter ist vergangen, die Blumen steigen auf im Lande, er bricht hervor wie die Morgenröte, schön wie der Mond, herrlich wie die Sonne, schrecklich wie die Heeresspitzen. De winter is voorbij, de bloemen komen tevoorschijn op het land, en hij verschijnt als het ochtendrood, prachtig als de maan, heerlijk als de zon, en verschrikkelijk als een leger met banieren.
Neiget die Häupter ihr Zedern, senke die Gipfel Libanon, dein König kommt, den meine Seele liebt. Buig het hoofd naar de ceders, laat de top van Libanon zakken, uw koning komt, die mijn ziel lief heeft.

Nr. 16 Großer Chor

Nr. 16 Groot koor

Intrede in Jeruzalem.
Frohlocket mit Händen alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall, denn der Herr, der Allerhöchste, ist schrecklich, ein großer König der ganzen Welt. Klap je hand, alle mensen en juich naar God met vrolijk geschal, want de Heer, de allerhoogste is verschrikkelijk, hij is een grote koning over de hele wereld.
Es freue sich Zion, jauchze Jerusalem, jauchzet, Jehovahs Berg ist ein fruchtbarer Berg, jauchzet, er hat Lust, auf Zion zu wohnen. Verheug u, Zion, en jubel, Jerusalem, juich, de berg van Jehovah is een vruchtbare berg, juich, hij verheugt zich om op Zion te wonen.
Machte die Tore weit und die Türen der Welt hoch, daß der König der Ehren einziehe! Maak de poorten breed en de deuren van de wereld hoog, zodat de koning van de glorie erin kan wonen!

Nr. 17 Recitativ

Nr. 17 Recitatief

David is even serieus het rechte pad kwijt: hij bezwangert de vrouw van Uria, een soldaat uit zijn leger, en vraagt daarna aan zijn generaal Joab om Uria in vorenste gelederen op te stellen zodat die sneuvelt. De profeet Nathan geeft David ferm onder zijn voeten.
Da aber David groß ward vor Israel, stand Satan wider ihn, und der Gesalbte des Herrn machte Urias umkommen um seines Weibes willen. Maar wanneer David rees voor Israël, stond Satan op tegen hem, en de gezalfde van de Heer deed Urias omkomen omwille van zijn vrouw.
Da ging Nathan zu ihm und sprach: Daarop ging Nathan naar hem toe en sprak:
"Es waren zwei Männer in einer Stadt; der Arme hatte nichts als ein Lamm, das hielt er wie eine Tochter, aber der Reiche raubte des Armen Schaf." “Er waren twee mannen in een stad; de arme had niets behalve een lam, die voor hem als een dochter was, maar de rijke ontnam hem het schaap.”
So wahr der Herr lebet, der Mann, der solches tat, ist des Todes! - Du bist der Mann! So spricht der Herr: Ich habe dich gesalbet, und du tatest solch Übel vor meinen Augen! Siehe, ich will Unglück über dich erwecken! - Ach, ich habe gesündiget wider den Herrn! Zowaar de Heer leeft, deze man, die dat gedaan heeft, is ten dode opgeschreven! – U bent deze man! Zo spreekt de Heer: Ik heb u gezalfd, en u doet zo’n kwaad voor mijn ogen! Zie, ik zal het ongeluk over u oproepen! -Ach, ik heb gezondigd tegenover de Heer!

Nr. 18 Coro

Nr. 18 Koor

David is ontzet over zijn eigen gedrag en keert vol berouw terug naar God. Het koor troost:
Herr, mein Gott, ich flehe zu dir, höre mein Schrein, denn ich bin in Jammer und Not, o verwirf mich nicht, o Herr, vor deinem Angesicht. - Wenn dein Herz in Ängsten ist, so flehe zu Gott! - Heer, mijn God, ik bid tot u, hoor mijn pijn, want ik ben ellendig en in nood, o verwerp mij niet, o Heer, van uw aanzien. – Wanneer uw hart bevreesd is, zo bid ik tot God!
Ach, ich sündigte schwer vor dem Herrn, doch er nahm meine Schuld von mir, o mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz! Ach, ik heb zwaar gezondigd tegenover de Heer, maar hij heeft mijn schuld weggenomen, o mijn toevluchtsoord, mijn hulp, mijn redding!
Wenn dein Herz in Ängsten ist, so flehe zu Gott, der dir hilft in der Not! Wanneer het hart bevreesd is, bid dan zo tot God, dat hij u helpt in nood!
Denn er ist dein Hort, deine Hilfe, dein Schutz, daß dich kein Fall stürzen wird, wie groß er ist. Dan is Hij uw toevluchtsoord, uw hulp, uw redding, dat geen val u doet wankelen, hoe groot hij ook is.

Nr. 19 Recitativ

Nr. 19 Recitatief

Absalom, de zoon van David, ambieert de troon en komt in opstand tegen David. In een gevecht wordt hij gedood door Joab, Davids trouwe generaal. Het nieuws van de dood van zijn zoon dompelt David in diepe rouw.
Und Absalon wendete sich wider David und sammelte ein Heer von Dan bis Berseba, daß er König würde auf seines Vaters Thron. En Absalon keerde zich tegen David en verzamelde zijn mannen uit Dan in Berseba, opdat hij koning zou worden op de troon van zijn Vader.
Da floh der König von Jerusalem mit den Gerechten und weinete um seines Volkes willen und ward gelästert und mit Steinen geworfen. En de koning vluchtte vanuit Jerusalem met zijn dienaren en weende omwille van zijn volk en hij werd gelasterd en met stenen bekogeld.
Da tat Absalon eine große Schlacht im Walde Ephraim und ward geschlagen von Davids Heer und hing an einer Eiche. Daar begon Absalon een grote strijd in het woud van Ephraim, waar hij verslagen werd door Davids leger, en aan een eik bleef hangen.
Joab aber nahm drei Speere in seine Hand und stieß sie Absalon durchs Herz! Joab nam drie speren in zijn hand, en doorboorde daarmee het hart van Absalon!
Und Chusi eilte zu David und sprach: Es müsse allen Feinden meines Herrn Königs gehn wie Absalon und allen, die wider dich sich auflehnen, Übles zu tun! En Chusi rende naar David en zei: Laat alle vijanden van mijn heer, de koning, zijn zoals Absolon en ook allen, die zich tegen u keren, en u kwaad willen doen!
Da ward der König traurig und ging hin und verhüllete sein Angesicht und schrie: Mein Sohn Absalon! Daarop werd de koning zeer bedroefd en ging weg en bedekte zijn gezicht en weende: mijn zoon Absalon!

Nr. 20 Terzettino con Coro

Nr. 20 Terzettino met koor

Het vaderhart van David is gebroken. Wederom troost het koor: Saiten des Herrn.
Mein Sohn Absalon, wollte Gott, ich könnte für dich sterben! - Zerstoße nicht ein brechend Vaterherz, nur du mein Gott kennst seine Todespein. Mijn zoon Absalon, als God het zou toestaan, zou ik voor jou kunnen sterven! – Verwond een brekend vaderhart niet, want u mijn God kent zijn doodsangst.
Sende deine Engel, daß deines Knechtes Seele Frieden schmecke an deinem Herzen ewiglich.  Zend uw engel, opdat de ziel van uw knecht eeuwige vrede kent met uw hart.
Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild, mein Schutz und meine Zuversicht. God is mijn toevlucht, ik vertrouw op hem, mijn schild, mijn bescherming en mijn toeverlaat.

Nr. 21 Recitativ und Chor der Heidengenossen

Nr. 21 Recitatief en koor van heidengenoten

Het rijk van de Israelieten wordt steeds groter en overwonnen heidense volkeren worden bekeerd.
Und Israel ward stark von Tag zu Tage und Davids Thron wie der Stuhl Jehovahs; denn sein Geist war mit ihm auf allen Wegen. En Israël werd sterker van dag tot dag en Davids troon was als de zitplaats van Jehovah; en zijn geest was met hem op al zijn wegen.
Da kamen die Kinder Kanaan und Moab und Ammon und Amalek und Edom und Assur und alle Knechte Davids und wendeten sich zum lebendigen Gott. Daar kwamen de kinderen van Kanaan en Moab en Ammon en Amalek en Edom en Assur en alle dienaren van David en keerden zich naar de levende God.
Der Herr ist Gott und keiner mehr! Er hat gerichtet zwischen mir und dir und machte die Götzen zuschanden. De Heer is God en niemand anders! Hij heeft geoordeeld over mij en jou en maakte de afgoden tot schande.
Fluch über sie! Fluch ihren Gebilden! Sie sahen nicht, sie höreten nicht, denn sie waren tot und von Stein. Laat hen vervloekt zijn! Laat hun beelden vervloekt zijn! Zij zagen niets, zij hoorden niets, dus waren zij dood en van steen.

Nr. 22 Recitativ und Arioso

Nr. 22 Recitatief en Arioso

Na een bloeiende regeerperiode van 40 jaar voelt de bejaarde David zijn einde naderen. Voor hij sterft, draagt hij zijn rijk over aan zijn zoon Salomon.
Und David regierte vierzig Jahr und wandelte siebenzig Jahre auf Erden und war voll Lebens, als seine Zeit herankam. En David regeerde veertig jaar en wandelde zeventig jaar op de aarde en was vol leven, als zijn tijd eraan kwam.
Da stand sein Sohn Salomon und sein ganzes Haus vor ihm und weineten. - Ich gehe den Weg aller Welt, so sei getrost und sei ein Mann, warte auf die Hut des Herrn, deines Gottes, Daß du wandelst in seinen Wegen, Wie's geschrieben steht im Gesetze Mosis. Daar stond zijn zoon Salomon en zijn hele huis voor hem en weenden.- Ik ga de weg van de wereld, dus wees sterk en wees een man, blijf onder de hoede van de Heer, uw God, dat je zijn wegen bewandelt, zoals geschreven staat in de wetten van Mozes.
Ich gehe den Weg aller Welt, so sei getrost und sei ein Mann, so du den Herrn nicht verlässest, wird er von dir nicht weichen, sei getrost! Selig sind, die in dem Herrn entschlafen! Ik ga de weg van de wereld, dus wees sterk en wees een man, als je de Heer niet in de steek laat, zal Hij u niet verlaten, wees gerust! Zalig zij, die in de Heer sterven!

Nr. 23 Recitativ

Nr. 23 Recitatief

De profeet Nathan spreekt het volk toe: er komen nog harde tijden, maar de Heer zal jullie bijstaan.
Höre Israel, was der Geist des Herrn durch mich geredet! Ich will ihm einen Samen erwecken, der meinem Namen ein Haus erbaue und den Stuhl seines Königreichs bestätige ewiglich. Hoor Israël, wat de Geest van de Heer tot mij spreekt! Ik zal voor jullie een zaad verwekken, dat een huis voor mijn naam zal bouwen en dat de troon van zijn koninkrijk voor eeuwig zal vestigen.
Die Mächte der Hölle werden aufstehn wider den Gesalbten des Herrn, sie werden euch hassen und verfolgen, sie werden das Teure von euch nehmen und das Blut eurer Herzen trinken, aber der Herr, der Himmel und Erde gemacht, wird eurer Seelen Heiland sein! De machten van de hel zullen opnieuw opstaan tegen de gezalfden van de Heer, zij zullen jullie haten en vervolgen, zij zullen het beste van jullie wegnemen en het bloed van jullie harten drinken, maar de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, zal de redder van jullie ziel zijn!

Nr. 24 Quartett und Chor

Nr. 24 Kwartet en koor

Wenn ich nur dich habe, so frag' ich nicht nach Himmel und Erden! Wanneer ik enkel u heb, vraag ik niet naar hemel en aarde!
Wenn mir gleich Leib und Seel verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Mijn vlees en ziel zullen falen, maar God is de kracht van mijn hart en mijn deel voor altijd.

Nr. 25 Schlußchor und Fuge

Nr. 25 Slotkoor en fuga

Dankbetuiging om te besluiten.
Ja, der Herr, unser Gott wolle uns stärken, daß wir ewig danken seinem heiligen Namen und rühmen seine Güte. Ja, de Heer, onze God zal ons kracht geven, dat wij Zijn heilige naam voor eeuwig danken en Zijn goedheid eeuwig roemen.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, und seine Wahrheit währet für und für. Dank de Heer, want hij is goed en Zijn goedheid duurt eeuwig, en Zijn waarheid blijft voor eeuwig bestaan.
Amen! Amen!
Vrije vertaling: Siegfried Depuydt
  Vertaling: Charlotte Grootaert

terug naar boven

CV solisten

Helena Maes, sopraan

Helena Maes zette haar eerste stappen aan de Academie te Gentbrugge olv Erika Pauwels & Annemarie Rogiest. Aan het Conservatorium te Gent behaalde ze haar Master in de Klassieke Zang bij Zeger Vandersteene & Mireille Capelle. Het daaropvolgende jaar verwierf ze haar Aggregaats-diploma. Bij de Nieuw-Zeelandse Susan Roper volgde ze een Postgraduaatsopleiding Specialisatie Concertsolist aan het Conservatorium te Antwerpen. Ze volgde verschillende Masterclasses en Workshops in binnen-& buitenland en vervolmaakt zich tot op heden nog steeds wekelijks bij haar coaches.

Ze nam deel aan de Koningin Elisabeth Wedstrijd, zat in de halve finale in de Belvédère Wedstrijd te Wenen voor Operette, Opera & Lied én werd 1ste Laureate van het Hilda De Groote Concours. Met 'Op zoek naar Maria' voor VTM ging ze naar de Maria Academie te Salzburg olv Frank Van Laecke & Linda Lepomme.

Helena verzorgde reeds tal van concerten, recitals & ceremonieën gaande van klassiek & hedendaags tot musical, pop & jazz. Ze zong reeds vele opera's en operettes en vertolkte onlangs in de Opera van Gent Eliza Doolittle in My Fair Lady. Helena ging meermaals op tournee met Praga Khan, met Maurice Engelen en Helmut Lotti - ook met Udo zingt ze geregeld samen.

Rond Kerst 2015 zong ze het Liverpool Oratorio van Paul McCartney met groot koor, solisten & orkest. In 2016 zal ze Musetta (La Bohème) zingen in de Minard Schouwburg. Met Mieke Mussche vormt ze een harp & zang duo waar ze vanaf februari 2016 mee concerteert. In maart 2016 zal ze nogmaals werk creëren van Nicolas De Cock met koor & orkest. Eind april 2016 zal ze opnieuw van de partij zijn voor de nieuwe productie van VOX MAGO. 

Helena is Docent én Vakgroepcoördinator Zang & Stemvorming aan de Academie te Gent (Poel). Jarenlange ervaring in musicalverenigingen voor jaaropleidingen & muziekkampen (Event Team, MAGO, BVLO, Showproject, MiLA, Jeugd & Muziek & We Want More) zorgt ervoor dat ze een veelgevraagde Vocal Coach is. Met haar kenmerkend enthousiasme & typerende aanmoedigingen streeft ze ernaar elk(e) kind/volwassene z'n eigen mogelijkheden te leren ontdekken én ontplooien. "Iedereen kan zingen" is haar motto; "je moet er alleen maar in geloven en ervoor gaan!"

Ana Naqe, mezzosopraan

Na een algemene muzikale vorming en een opleiding viool in Tirana, Albanië, behaalde Ana een Masterdiploma viool en Masterdiploma zang aan het Lemmensinstituut te Leuven. Masterclasses zang kreeg ze van onder andere Jard van Nes, Axel Everaert, Alexander Oliver en Udo Reinemann aan het Conservatorium van Amsterdam.

Ze vertolkte rollen in de “Zauberflöte” van Mozart in de Muntschouwburg, in de Vlaamse Opera in Gent en Antwerpen en in het Grand Theatre de Luxembourg, in de “Fledermaus” van Strauss, “Hänsel und Gretel” van Humperdinck in het Palais des Beaux Arts, alsook in “La Périchole” van Offenbach in het Kaaitheater en in de Opera “Ket “ van Koen de Jonghe in wereldpremière in het festival van Schelde in Nederland.

Ze verleende haar medewerking aan “De Beste Tijd om te Vliegen” in een productie van het muziektheater Walpurgis en ze nam deel aan het project van muziektheater Lod, een co-productie met ensemble Aquarius in “Autopsie van een Gebroken Hart” met Ann de Donder en Dominique Pauwels in Bijloke Gent en Festival Zeeland in Brouwershaven in Nederland. Ze nam ook deel aan Project “Recall”, een project met eigen muziek, met viool en zang voor het Feniks Festival in Mortsel, een project van muziektheater Walpurgis. Project “Rrenje”, een project met eigen muziek voor viool en piano, in samenwerking met Benjamin van Esser, twee danseressen (Carmen van Hees en Karolina Wolckowica), in het Ka-Bal Festival van Frank Nuyts in Gent. Project LeBlanc,”La Muse et le Poète” met regie van Wim Lambrecht voor Festival van Vlaanderen in Gent en Nieuw Festival in Kortrijk. 

Ana nam reeds aan talloze projecten deel, zoals “Hé”, een project met viool, piano en zang in het Théatre Comedie Nation te Parijs, met regie van Lionel Rougerie, project “Eros en Thanatos”, waarin ze de mezzosolopartij op zich nam, een project van Aquarius ensemble met muziek van Dominique Pauwels in Neerpelt en Cultuur Centrum De Adelberg, Opera Lo Speziale van Haydn in het rol van Volpino een samenwerking met het Mechelse Orkest o.l.v. Tom van der Eynde in het cultuurcentrum van Mechelen met regie van Tom Viaene. Ze werkte mee aan project Kaba, met regie van Maja Jantar, met zang en viool, een project van Jeugd en Muziek van Vlaanderen in verschillende cultuurcentra in januari, mei, september, oktober 2013 – 2015, een samenwerking met het Zuid-ensemble in september-oktober 2013. Ze werkte ook samen met verschillende kunstenaars, in dans, theater en muziek voor het experimentele project “Inkomhal” in april 2013.

In november 2013 nam ze deel aan VocaalLab in Amsterdam in de Grote Kerk in “Ariana Nozeman” en Ijslab, in het november Festival in ’s-Hertogenbosch. In december 2013 speelde ze in het stuk Bye Bye Gillo, een project van ‘t Arsenaal muziektheater in het Festival Wintervuur in Ekeren, en ze speelde in oktober en november 2014 in De Centrale in Gent, CC Bornem. Ze werkte ook mee aan een reeks van concerten met Adivas o.l.v. Jeroen Keymeulen en zijn orkest in België en Engeland 2014.

Daarnaast werkte ze mee aan “Haven”, een productie van muziektheater Walpurgis en het Arsenaal in Theater aan Zee in Oostende, aan de Zomer van Antwerpen en het Theaterfestival Boulevard in 's-Hertogenbosch, Théatre Le Manège in Mons en Merksplas. Ze zong verscheidene recitals in het liedgenre in tientallen concerten en muziekprojecten, onder meer een project met Blindman en muziektheater Transparant “Intra Muros” met voorstellingen in België, Nederland en Duitsland. Ze zong de altsolopartij van Schubert, Messe nr. 6 met Les Agrémens en Le Choeur de Chambre de Namur onder leiding van Guy Van Waas in het Festival “La Chaise de Dieu” in Frankrijk, het “Opening Concert” van Festival van Vlaanderen in de Kathedraal van Gent en het Bozar in Brussel.

Recent zong ze in “Anthem for our Fathers” o.l.v. Jef Neve en orkest in Kapel Merksplas Kolonie. 

Ze was vaste soliste in de Camerata Domenicana in de St-Pauluskerk in Antwerpen 2014-2015 en participeerde in een reeks concerten met Adivas in België en Engeland in 2014.

Ze zong de rol van Sesto in de opera van Mozart “La Clemenza di Tito” in augustus 2014 en de rol van Lucilla in Rossini “La Scala di Seta” in Parijs met het filharmonische orkest. In oktober zong ze met het Silbersee muziektheater in het Gaudeamus Festival in Utrecht met het stuk “Kaleidoscope” van Benjamin Scheuer, waarvoor ze een prijs wonnen. In ’t Kuipke in Gent zong ze op het World Soundtrack Film Festival met muziek van de serie “In de Vlaamse Velden” van Jef Neve en o.l.v. Dirk Brossé, in Chapelle Merksplaats Kolonie in Merksplaats en in De Warande in Turnhout in augustus, oktober en november. Ze speelde in december de Violin Phase van Steve Reich in een project van Wim Lambrecht “The Divided Body” in M-Museum in Leuven.

In januari zong ze met het Zuidensemble in het CC van Opglabeek het Nieuwjaarsconcert in januari gezongen en in april traden zij op in CC Weert. Ze zingt met harmonie St. Antonius in Weert o.l.v. Tjeu Snoek met werken van Bernstein, Webber, Léhar eind april. In mei zal ze in Australië optreden met muziek van Jef Neve en als soliste met werken van Zelenka, Mozart, Fiocco, Schubert met ensemble en orkest van Camerata Domenicana, o.l.v. Ivo Venkov.

Denzil De Laere, tenor

Tenor Denzil Delaere werd geboren op 26 juli 1988, te Oeselgem (gemeente Antwerpen). Reeds op jonge leeftijd meegevoerd door de klanken van jazzmuziek en door vaders uitgebreide platencollectie, besloot Delaere zelf muziek te gaan maken. In de Stedelijke Muziekacademie van Deinze volgde hij gedurende 6 jaar lessen sopraansax bij docent Stefaan Cornelis. Hij vervolgde zijn muzikale studies gecombineerd met het Humaniora aan de Kunsthumaniora, saxofoon bij Raf Minten.

Na 2 jaar eveneens bezig te zijn geweest met klassieke zang besloot hij de saxofoon naast zich te leggen en zijn vocale opleiding te vervolmaken bij docent Philippe Wesemael. Van 2008 to 2013 studeerde hij aan het Koninklijke conservatorium van Gent onder de hoede van docenten als Marcos Pujol en Gidon Saks. Hij volgde masterclasses bij René Jacobs, Nathalie Dessay, Michael Spyres, Misha Didyk, Gabriele Micheli en Pietro Rizzo. Hij volgde reeds een zomerstage in Norfolk, Groot-Brittannië, waar hij de rol vertolkte van één van de spartanen.

Delaere is momenteel lid van de International Opera Academy (former Opera studio Flanders) waar hij een postconservatoium opera-opleiding volgt. In deze context zong hij onder meer al Don Ottavio in Mozarts Don Giovanni in het prestigieuze Zomer Opera Festival Alden-Biesen, 2014. In De Munt was hij cover als Don Ottavio in een enscenering van Krzysztof Warlikowski. Verdere engagementen zijn onder meer Benoît Merniers successvolle opera Frühlings Erwachen, in een enscenering van Guy Joosten. Delaere is ook lid van de Chapelle Musicale Reine Elisabeth.

In het najaar is hij onder meer te zien in Babel een nieuwe coproductie van I solisti del Vento en Vlaamse opera.

Joris Bosman, tenor

Na zijn studies zang en piano aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan het Conservatorium van Brussel engageerde Joris Bosman zich als korist in diverse ensembles waaronder het Brussels Kathedraalkoor (Capelli Sancti Michaelis) o.l.v. Erik van Nevel , alsook Currende en het voormalige omroepkoor van de BRT o.l.v. Vic Nees en het Vlaamse Radiokoor o.l.v. Johan Duijck. Hij deed repertoire en stijlkennis op bij ondermeer Sigiswald Kuijcken, Paul Dombrecht, René Jacobs, Florean Heyerick, Pierre Cao en anderen.

Hij bekwaamde zich als pedagoog en behaalde naast een eerste prijs zang in de disciplines oratorium, lied en opera ook de eerste prijs kamermuziek, specialisatie barokmuziek en het Hoger Diploma lied en oratorium. Hij bekwaamde zich verder bij James Griffith (G.B.) (The Sixteen) Liam Tuan (G.B. en B.), Marianne Blok (NL.) Chris Van Woerkom (B.), Claudine Arnaud-Verhelle en Albrecht Klora (B.) en volgde Masterclasses bij ondermeer Peter Schreier, Christophe Prégardien en Anthony Rolfe-Johnsson.

Hij wordt als solist opgemerkt en uitgenodigd te Praag in Monteverdi’s ‘Maria-Vespers’ o.l.v. Dirkjan Horringa (Utrecht, NL.) en in de rol van Ferrando in Mozarts ‘Cosi fan tutte’ te Cambrils in Spanje. Hij zingt ter gelegenheid van het Barokfestival van de Zavel (Brussel) in Purcell’s ‘King Arthur’ en in der ‘Esel’s Schatten’ van Strauss R., een productie van Opera Mobile in Dresden, Weimar en Arnstadt.

Hij wordt uitgenodigd op festivals in eigen land waaronder het Festival van Vlaanderen en ‘le festival de la Wallonie’ alsook het ‘festival de l’été Mosan’.

Maar ook in Frankrijk waaronder Avignon , St.-Aubin (Bourgogne) en Pontigny, Vaux-de-Cernay en het vermaarde Festival de Cluny in Parijs. Door zijn kennis van het renaissance-en barokrepertoire geeft hij masterclasses in Brescia (N.-Italië) rond de componist Luca Marenzio. In de lente van 2004 vertolkt hij de rol van ‘Achilles’ in Haendels laatste opera ‘Daedemia’ op het barokfestival van Istanbul.

Hij zong voor de Munt-opera in Brussel en met VMT, Belcanto en voor de Gentse Opera als solist voor de uitvoeringen van 'Boris Goudonov', ‘Der Fliegende Holländer’, ‘Die Lustige Witwe’, ‘Frühjahrsparade’, 'Der Bettelstudent', 'Die Csardasürstin', 'Die Zirkusprinzessin', 'Viktoria und ihr Husar', 'Das Land des Lächelns', ...

Hij was ook te gast in de opera van Rijsel voor de produktie 'Faust' van Gounod en 'La Traviata'. 

Als Evangelist in beide passies van Johann Sebastian Bach is hij regelmatig te gast in Nederland, Frankrijk en België.

Hij realiseerde CD-Opnames met Eufoda, Accent, en de Brusselse Mediatheek (Arsonor) en doceert zang aan de Muziekacademie 'August De Boeck' te Asse.

Wilfried Van den Brande, bas

Na een intensieve all round opleiding van vader (regisseur – dirigent – bas – kameroperadirecteur Arnold Brand) op zoon, maakt de Belgische bas-bariton Wilfried Van den Brande zijn debuut in Erfurt (Duitsland). Verdere studies bij Albrecht Klora en Gidon Saks. Wordt laureaat van de ‘International Mary Garden Competition’. 

Staat in België als solist op de planken van de Munt, de Vlaamse Opera, Muziektheater Transparant, Muziektheatercollectief Walpurgis en concerteert met het Vlaams Radio Orkest/Brussels Philharmonic (Verdi Requiem), deFilharmonie/Royal Flemish Philharmonic (Méphistophélès in Gounods ‘Faust’), het Prometheus Ensemble, het Nationaal Orkest van België, het Symfonie Orkest Vlaanderen, Prima La Musica en de Beethoven Academie. 

Creëert de basrollen in beide opera’s van Wim Henderickx (Triumph of Spirit over Matter’ voor de Munt/Transparant en ‘Achilleus’ voor de Vlaamse Opera/Transparant) en is een graag geziene gast in de ‘La Magia della Musica’ Belcantogala’s. Internationaal zingt hij voor het Vaticaan in Rome met het Orchestra Filarmonica Italiana, in Spanje met de Real Filarmonia de Galicia en het Orquestra Sinfonica de Asturias, in Duitsland met het WDR Rundfunkorchester, de Heidelberger Symphoniker, het Philharmonisches Orchester Südwestfalen, de Meininger Hofkapelle,de Nürnberger Symphoniker en de Zeitgenössische Oper Berlin, in Denemarken met het Wiener Kammerorchester en het Wiener Schubertensemble, in Zwitserland met het Orchestre de la Suisse Romande en Julia Migenes in een Eurovisie kerstconcert voor Arte – Telesuisse. 

Hij werkte met dirigenten als Dietfried Bernet, Cornelius Meister, Wayne Marshall, Marc Soustrot, Kenneth Montgomery, Jos Van Immerseel, Ed Spanjaard, Silvio Varviso, Avi Ostrowski, Massimo Zanetti, Jan Caeyers, Dirk Brossé, Michel Tilkin, Martin Haselböck, David Angus, Ivo Venkov, Walter Boeykens, Koen Kessels, Alexander Shelley, Frank Beermann e.a. Eind 2004 verscheen op Talent Records ‘Airs d’opéras Français’, een solo recital met de Nürnberger Symphoniker o.l.v. Hans Rotman. September 2007 is de release datum van ‘So in love’, DVD/SACD opname met muziek van o.a. Cole Porter, George Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin en Richard Rodgers. 

Van 2007 tot 2010 is Wilfried artiest in residentie bij WALPURGIS. Dit laat hem toe de noodzakelijke research te doen voor een grootschalig project rond de muziek van Cole Porter, dat hij samen met dirigent en pianist Dirk Baert voor Swells Productions onderneemt. In oktober 2010 presenteren ze samen in de Weill Hall/ Carnegie Hall in New York de 5 CD-box ‘A Tribute to Cole Porter’. 

In 2011 realiseert Wilfried samen met de legendarische sopraan Cheryl Studer en de Nürnberger Symphoniker o.l.v. Alex Shelley een live Wagner CD-opname. In Rataplan Borgerhout presenteert hij (in 2012-2014) 15 Cole Porter Sessions met pianist Dirk Baert, met in totaal 325 liederen van de Amerikaanse componist. Samen met Lou Demeyere en Simon Van den Brande realiseert hij voor Canvas de documentaire ‘Looking for Cole’. In februari 2014 is Wilfried te gast bij het WDR-Rundfunkorchester, samen met Kim Criswell en Wayne Marshall in een reeks Cole Porter concerten. 

In maart 2014 is hij centrale gast in het Porter Festival in Concertgebouw Brugge en treedt hij als solist aan in een tournee met Brussels Philharmonic en het Jos Machtel Quartet o.l.v. Otto Tausk. Deze concerten vormen het sluitstuk van het doctoraat in de kunsten dat hij met grootste onderscheiding behaalt aan de VUB/KCB. Voor Klara presenteert hij samen met Kurt Van Eeghem ‘Let’s Misbehave’, een tweedelige radioreeks over Cole Porter. In 2015 publiceert hij tevens in het Cole Porter Compendium dat bij Illinois University Press verschijnt. In april 2013 werd Wilfried Van den Brande benoemd tot intendant van Muziekkapel Sint-Paulus vzw. www.wilfriedvandenbrande.com - wilfried@wilfriedvandenbrande.com

terug naar boven

Deelnemers

Koor Vox Mago

     
Sopranen Alten Tenoren Bassen
Amandine Vanscheeuwijck Anne-Mie David Angelo Ramirez y Perez Jan Van Den Steen
Anne-Sophie Lermyte Anne-Sophie Coppens Bram Van Nieuwenhuyze Jonas Bossuyt
Astrid De Cadt Chantal Depaemelaere Ignace De Keyser Jos Vandevelde
Charlotte Grootaert Deborah Vandevyver Jan De Jong Luc De Bock
Eline Vanderheede Emilie Segers Joris Van Heghe Paul Vauterin
Eva De Grieve Femke Faelens Pieter Steel Peter Reusens
Griet Embo Kaatje Delvaux Rob Willems Quinten Vandevelde
Johanna Blondé Laura Hemerijckx Stefan Bauwens Servaas T'jollyn
Jorien Saelens Lily Steyaert Stijn Bousard Siegfried Depuydt
Katrijn De Munter Lut De Temmerman Thijs Verhaege Simon Vanderschaeghe
Laura Arens Martine Blondeel    
Lucia Buelens Micheline Morel    
Lyvia Diser Sofia Vleeshouwers    
Marije Sennema      
Pilar Galera      
Veerle Verhaegen      

terug naar boven

 

 

 

 

Solisten: 
Datum: 
08 mei 2015
09 mei 2015
Van - tot: 
8 en 9 mei 2015
Locatie: 
OLV Sint-Pieterskerk, Gent